Bobocentrum logo

BoBo Centrum

Dětské terapeutické centrum

Naši specialisté

Terapeut

Dětský terapeut je lékař, který se zabývá diagnostikou, prevencí a léčbou nemocí u dětí. Má možnost léčit malé pacienty jak samostatně, tak i doporučením k lékařům úzkých odborností dle diagnózy a zároveň sledovat proces léčby.

Dětský psycholog

Dětský psycholog je odborník, který poskytuje psychologickou pomoc dětem a studuje fungování psychiky s přihlédnutím k jejich věkovým charakteristikám.
Dětský psycholog chápe zvláštnosti vývoje dítěte, práci psychiky, věkové krize, různé druhy činností v určitých fázích života.

Měli byste kontaktovat dětského psychologa, když u svého dítěte začnete pozorovat:

– strachy
– zvýšená agresivita a impulzivní chování
– autoagrese
– jsou potíže v komunikaci s ostatními dětmi a dospělými
– objevily se návyky (cucání prstů, kousání nehtů);
– zvýšená úzkost
– stal se plačtivým a náladovým
– špatné studijní výsledky
– potíže s adaptací ve škole
– psychosomatické problémy
– zvýšená excitabilita a hyperaktivita
– porušení kognitivních procesů (paměť, myšlení, pozornost)
– kariérové poradenství
– sebepoškozování (řezné rány, popáleniny, modřiny, tahání vlasů)
– ztráta blízkých, příbuzných
– násilí nebo svědky
– rozvod rodičů
– vina, hanba
– přestěhování do jiného města, země
– změna školy
– zůstat v izolaci
– poruchy příjmu potravy
– problémy se spánkem
– konflikty mezi rodiči a dětmi
– závislost na počítači a hrách
– šikana
– sebevražedné chování, myšlenky
– rozhovory o smrti
– krizový stav u dospívajících
– nemůžete vycházet s dítětem

Logoped-defektolog

Logoped / defektolog je terapeut, který se specializuje na třídy s dětmi, které zaostávají ve fyzickém nebo duševním vývoji. Defektolog koriguje odchylky způsobené různými poruchami. Ale pokud má dítě s opožděným vývojem, autismem, Downovým syndromem nebo jinými poruchami i těžkou poruchu řeči (alalie, dysartrie, koktavost), měl by se nápravou těchto poruch zabývat logoped.
Logoped koriguje a rozvíjí řeč, nastavuje hlásky a výslovnost, logoped pak koriguje opoždění vývoje dítěte způsobené různými poruchami a pomáhá dítěti poznávat svět.

Ergoterapeut

Ergoterapie je komplex rehabilitačních opatření pro člověka s narušenými psychickými nebo fyzickými funkcemi těla, zaměřený na obnovení každodenních činností člověka s přihlédnutím ke stávajícím fyzickým omezením.
Ergoterapie se používá jako součást léčebného procesu u pacientů se zdravotním postižením a je zaměřena na obnovu a udržení domácích dovedností a činností nezbytných pro každodenní život a přispívá nejen k obnově pohybové aktivity, ale také k adaptaci člověka do normálního života, což mu pomáhá dosáhnout maximální nezávislosti v každodenním životě a více se společensky přizpůsobit. Ergoterapie se vyznačuje individuálním přístupem ke každému pacientovi.

Smyslový terapeut

Smyslová integrace (terapie smyslové integrace) je proces, během kterého nervový systém člověka přijímá informace z receptorů všech vjemů (hmat, vestibulární aparát, tělesné vjemy nebo propriocepce, čich, zrak, sluch, chuť), poté je organizuje a interpretuje tak, aby se daly využít při smysluplných činnostech. Jinými slovy jde o adaptivní reakci, která slouží k provedení určité akce, přijetí vhodné polohy těla atp.
Když dojde k poruchám zpracování senzorických signálů, objeví se dysfunkce v motorickém a kognitivním vývoji a také v charakteristikách chování děti
Cílem terapie založené na metodě senzorické integrace je posílení, vyvážení a rozvoj zpracování smyslových podnětů centrální nervovou soustavou.

Muzikoterapie

Účinná forma terapie která využívá hudbu k léčbě a podpoře duševního zdraví jednotlivců
Hudba má schopnost oslovit různé části mozku a ovlivnit emoční stav člověka. Muzikoterapie může pomoci s řadou problémů, jako jsou například stres, úzkost, deprese, ale také se používá při léčbě poruch učení, autismu nebo Alzheimerovy nemoci.
Přínos muzikoterapie spočívá v tom, že umožňuje jednotlivcům vyjádřit své pocity a emoce prostřednictvím hudby, aniž by museli hledat slova.
Hudba může také pomoci snížit pocit bolesti, zlepšit koncentraci a paměť, posílit sebevědomí a sociální interakce. Muzikoterapie může být individuálni i skupinová a může být prováděna různými způsoby, jako jsou hraní na hudební nástroje, zpěv, poslech hudby nebo tance.
Celkové Ize říci, že muzikoterapie je cenným nástrojem pro podporu duševního zdravi a kvality života jednotlivců, a může být účinnou doplňkovou terapií k tradiční léčbě.

Neuroterapie

Neuroterapie je nová terapeutická metoda léčby v lékařské praxi. Zaznamenáváním elektrofyziologické aktivity mozku a její přeměnou na hru si vaše dítě upevňuje zdraví a zlepšuje fungování mozku, spojuje příjemné s užitečným. 

NEUROTERAPIE SE POUŽÍVÁ PŘI LÉČBĚ NÁSLEDUJÍCÍCH PORUCH: 

– Porucha pozornosti s hyperaktivitou

– Epilepsie 
– Úzkostné poruchy
– Různé poruchy spánku 
– Deprese 
– Fobie 
– Chronický únavový syndrom 
– Bolest hlavy 
– Autismus

Tomatis

Tomatisova metoda je metoda založená na „poslechové rehabilitaci“. Je zaměřen na lidi (děti i dospělé), kteří bojují s různými problémy s hlasem, poslechem, učením nebo komunikací. Mezi nejčastěji léčené poruchy patří deficit pozornosti, zpoždění učení, autismus, dyslexie, motorické a jazykové problémy a potíže s učením se cizího jazyka.

Alfred A. Tomatis, otolaryngolog, byl první, kdo kolem roku 1950 pozoroval, že „zpíváme díky svým uším“. Všiml si, že tovární dělníci se ztrátou sluchu měli často také zkreslení hlasu. Poznamenal také, že operní pěvci s poruchami hlasu mohou následně trpět ztrátou sluchu. Tento jev byl poté vědecky ověřen a pojmenován „Tomatisův efekt“.

To byl výchozí bod pro dlouhou sérii klinických pozorování, která vedla Tomatis k redefinici našeho chápání ucha. Předpokládá se, že kvalita sluchu má rozhodující vliv na hlas, schopnost věnovat pozornost a také na rozvoj jazykových a různých studijních schopností.

Tento výzkum vedl k vývoji technik určených k transformaci způsobu, jakým vnímáme zvuk. Pomocí zařízení nazývaného „elektronické ucho“ mění sluchové schopnosti. Toho se mimo jiné dosahuje restrukturalizací mechanismů zpětné vazby, kterými se řídí audio-vokální systém. Tomatis tak prokázal, že změnou poslechových schopností člověka bylo možné dosáhnout transformace jazyka a různých psychologických a mentálních schopností.

Léčba začíná posouzením, aby se určil profil naslouchání osoby, cíle a přibližná doba trvání programu poslechu. Typický program má dvě intenzivní 30hodinová sezení. Každé sezení trvá 15 dní, dvě hodiny denně. Obě relace odděluje měsíční přestávka. V následujícím roce nebo měsících jsou často nutné další hodiny stimulace ke konsolidaci zisků.

Cvičení prováděná během sezení jsou specificky zaměřena na sluchový příjem, verbální projev a zpracování informací mozkem. Zvuky slyšené přes sluchátka (hudba nebo hlas) jsou elektronicky měněny, neustále znovu modulovány a postupně filtrovány. Vedou člověka k rozvoji lepší sluchové perspektivy a lepšího naslouchání sobě samému